Řízení změn

Potřeba změn ve firmách zesílila koncem minulého tisíciletí. Současná hospodářská recese tuto potřebu ještě zvýrazňuje. Firmy se musí, aby mohly být nadále úspěšné, vyrovnávat s vývojem podnikatelského prostředí. Pro řízení změn se obvykle používají metody projektového řízení. Projekty zavádění změn jsou často velmi úzce zaměřené na technickou stránku věci. I když je tato stránka dobře zpracovaná, pokud projekt nebere dostatečně v úvahu lidskou stránku procesu změny, nedosáhne firma požadovaného cíle změny. Pro každou firmu je změnový proces individuální, neboť je ovlivňován historií firmy a dříve prováděnými změnami, firemní kulturou, aktuálním vnějším podnikatelským prostředím apod.

Často jsme poskytovali konzultace, facilitaci strategických workshopů a tréninky, které firmám pomáhaly zavádět změny, podporovaly jejich pochopení a přijetí u zaměstnanců. Nejčastější obtíže, které firmy překonávaly v průběhu zavádění změn byly:

 • nedostatečná nebo nekoordinovaná komunikace o změně a jejím cíli
 • neúplná shoda managementu nebo nejasnosti týkající se konečného cíle změny
 • nebyla vytvořena dostatečně podrobná strategie pro zavádění změn
 • nekoordinované zavádění změn v jednotlivých složkách firmy
 • zanedbal se přirozený lidský odpor ke změnám
 • v managementu převládla představa, že lidi lze přesvědčit pouze technickou argumentací ve prospěch změny
 • představa, že management vystačí se "selským rozumem" na řešení problémů, které probíhající změny budou průběžně přinášet
 • představa, že minulá úspěšná řešení a zkušenosti jsou dostatečnou kvalifikací pro řízení změny

Jením z nejznámějších odborníků na problematiku úspěšného řízení změny je John P. Kotter, který popsal 8 kroků pro úspěšné vedení transformace:

 1. Vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změny.
 2. Sestavení koalice prosazující změny.
 3. Vytvoření vize a strategie.
 4. Komunikace transformační vize.
 5. Posílení pravomocí zaměstnanců v širokém měřítku.
 6. Vytváření krátkodobých vítězství.
 7. Využití výsledků a podpora dalších změn.
 8. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury.

Kombinace interních a externích zkušeností zvyšuje šanci na úspěšné dovršení změn ve vaší firmě. Naší konzultanti vám pomohou svými zkušenostmi z podpory změnových procesů, které získávali u zákazníků v České republice v průběhu dvaceti let a v mezinárodním prostředí od r. 1974. Silné kompetence pro podporu změn vyjadřuje i přívlastek k názvu naší firmy: "The Masters of Change". Využíváme zkušenosti a kompetence konzultantů, lektorů a koučů v oblastech:

 • řízení strategických workshopů,
 • projektového managementu,
 • měkkých dovedností, jako jsou komunikace, posilování kooperace, budování týmů, motivace, řešení konfliktů, vyjednávání aj.
 • a zejména ucelených znalostí technické a lidské stránky řízení procesu změn.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK