Metody

Aktivity před tréninkem

Pro zajištění maximální efektivity vzdělávání klademe důraz zejména na analýzu cílových skupin, předběžné zjišťování jejich potenciálu a identifikaci tréninkových a vzdělávacích potřeb.

Vstupujeme proto do kontaktu s pověřenými pracovníky zákazníka a zároveň velmi vítáme přímý kontakt s vy- branými členy cílových skupin (osobní interview, telefonický rozhovor, případně písemné dotazování).

Tento kontakt slouží především k doladění cílů tak, aby výsledný způsob vzdělávání byl pro cílové skupiny nejen co nejefektivnější, ale zároveň i akceptovatelný a individuálně co nejsnáze realizovatelný.

Semináři/tréninku mohou, podle dohody se zákazníkem, předcházet ještě další kroky, např. e-learning.

Trénink

Klíčovou roli ve vzdělávání hraje trénink/seminář. Slouží k rozšíření a prohloubení poznatků, rozvoji dovedností i za- myšlení nad vnitřními postoji. Je prostorem pro praktickou aplikaci („learning by doing“).

Jako místo konání zpravidla doporučujeme seminární hotel/penzion v příjemném prostředí mimo sídlo organizace a mimo bydliště účastníků. Důvodem je vytvoření předpokladů pro maximální možnou koncentraci účastníků na dění na semináři. Disponujeme rozsáhlou databází vhodných seminárních hotelů/penzionů v České republi- ce. Akceptujeme však v konkrétních případech i konání semináře v prostorách klienta.

V případě návaznosti na e-learning je trénink zahájen krátkým monitorováním nabytých znalostí a dovedností a zpřesňující identifikací aktuálního potenciálu dané cílové skupiny.

Trénink je rozčleněn do dílčích jednotek koncipovaných podle časových propozic tak, aby oslovoval racionální i emocionální úroveň vnímání účastníků a umožňoval rozšíření a prohloubení znalostí i praktický trénink konkrétních dovedností, otevíral prostor pro sebereflexi v rovině vlastních reakcí, zvyklostí, vnitřních postojů a pro jejich případnou revizi. Toto rozčlenění umožňuje lépe si zapamatovat probíraná témata, podpořit případně již vytvořené souvislosti z e-learningových lekcí přímou zkušeností či zážitkovým učením. Poměr teoretických a praktických částí tréninku je výrazně orientován ve prospěch praktického nácviku.

Základním přístupem trenéra je moderace, facilitace. Pro dosažení vysoké míry zapojení účastníků a posilování jejich motivace využíváme kombinace interaktivních metod i zážitkového učení.

V závěru tréninku každý z účastníků obvykle vytváří svůj akční plán dalšího rozvoje dovedností a implementace poznatků do praxe. Tento výstup považujeme za klíčový pro úspěšný přenos poznatků a zkušeností ze semináře do každodenních pracovních činností. Trenér v této fázi slouží jako individuální konzultant jednotlivých pracovníků, který koučujícím způsobem zajišťuje ověření proveditelnosti, reálnosti, akceptovatelnosti, vhodného rozčlenění i termínování dalšího postupu rozvoje pracovníka, a tedy i rozpracování akčního plánu do podoby skutečně individuálně využitelné a praktické pomůcky.

Veškeré vizualizace, které jsou v průběhu semináře použity (záznamy na flip chartech či moderačních tabulích), jsou fotograficky zaznamenávány, stejně jako aktuální dění na semináři. Z fotografického materiálu vytváříme fotoprotokol v podobě brožury, případně nahraný na CD. Ten dostane k dispozici každý účastník přibližně měsíc po skončení semináře.

Fotoprotokol umožňuje pracovníkům kdykoli oživit jejich znalosti či dovednosti nahlédnutím do „alba vzpomínek na prožitý seminář“, a plní tak roli „mentální kotvy“.

Aktivity po tréninku

Jejich součástí jsou zpětná vazba, její vyhodnocení a zjišťování efektivity tréninku.

Kromě zpětné vazby, předávané účastníkům na tréninku, jsou trenéři společnosti Team Training vždy připraveni vypracovat písemnou zprávu a tu následně projednat se zadavatelem zakázky.

Přesná struktura této zprávy je věcí dohody s pověřenými pracovníky zákazníka. Vyhodnocení semináře trenérem však rozhodně nemá být individuálním hodnocením účastníků semináře (k tomuto účelu slouží assessment či development centra – AC, DC).

Trenéři společnosti Team Training také nabízejí podporu při následné implementaci poznatků a dovedností do praxe účastníků. Jejich podporu po návratu do praxe chápeme jako velmi důležitou pro efektivní dlouhodobé využívání získaných dovedností a znalostí. Optimální formou je spolupůsobení trenéra a bezprostředně nadřízeného pracovníka daných účastníků.

Pro zjištění a ověření míry efektivity doporučujeme následnou schůzku s pověřenými pracovníky zákazníka v ča- sovém odstupu 4-6 týdnů po tréninku, která slouží k vyhodnocení reálného dosažení stanovených cílů. Ke zjišťování efektivity vzdělávání využíváme metody kvalitativního výzkumu (řízeného rozhovoru s vybranými účastníky, event. také písemného dotazování), srovnání analýz a videoanalýz, výsledků praktických cvičení a řešení simulovaných situací, pozorování reakcí a interakcí účastníků trenérem v průběhu vzdělávací akce, event. po jejím ukončení v ná- vazné komunikaci během období poskytované podpory implementace poznatků do praxe.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK