Komunikace

Pokud zapátráme po původu slova komunikace, dostaneme se k latinským výrazům „communicare“ (sdílet, radit se) a „communis“ (společný). Jsme přesvědčeni, že je užitečné připomenout si tyto historické kořeny termínu komunikace, výrazu tak často v dnešní době používaného a vzývaného…

V současnosti si snad drtivá většina lidí, vedoucí společnosti nevyjímaje, uvědomuje důležitost komunikace. Třeba i to, aby komunikace byla opravdu „věcí společnou“, aby se při ní sdílelo… A to jak s ohledem na výkony, výsledky, tak i na vztahy. Funguje-li komunikace, jak má, představuje významný příspěvek pro obě důležité složky úspěšného dlouhodobého fungování firmy, tj. jak pro výkonovou, tak i pro vztahovou.

Dalo by se tedy konstatovat následující. Začíná se chápat zásadní význam kvalitní komunikace, komunikace na úrovni pro životaschopnost firmy.

Komunikaci na úrovni lze charakterizovat více způsoby. Jednu z možností reprezentují čtyři základní principy, které by se měly ve firemní komunikaci ctít:

  • přímost,
  • vzájemný respekt,
  • společná odpovědnost
  • cílovost.

Komunikace na úrovni je mnohem obtížnější, pokud lidé z nejrůznějších důvodů nejednají přímo. V některých případech můžeme hledat příčiny v oblasti firemní kultury. Jindy zapůsobí to, že určitá věc není považována za významnou. Nejčastěji se však přímé komunikaci vyhýbáme, protože z ní máme strach, respektive se obáváme možných důsledků. V takových případech se pak často uchylujeme ke komunikačním hrám manipulativního charakteru, ať již v roli komunikátora nebo v roli komunikanta.

Pokud pracujeme na rozvoji, podpoře komunikace, uvědomujeme si, o jak obsáhlé téma se jedná. Od psychologických základů a jejich aplikace, komunikačních kanálů (verbální, paraverbální, nonverbální) a jejich místa v mezilidské komunikaci i v jejích jednotlivých metodách (písemná, telefonická, „z očí do očí“), posilování komunikačních dovedností receptivních i expresivních až po specifické formy využití v pracovním prostředí – třeba při poskytování zpětné vazby, v různých typech rozhovorů se spolupracovníky, při vyjednávání nebo na poradách.

Trenéři společnosti Team Training využívají při vedení tréninků, po předchozím odsouhlasení s pověřenými pracovníky zákazníka, také poznatků neurolingvistického programování (NLP).

Jednou z našich specialit je komunikace po telefonu.

KONZULTACE | TRÉNINK | KOUČINK